تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
مدیریت آموزشی 
دانشگاه ازاد اسلامی 
0.00 
سطح 3 
خارج فقه و اصول 
شهر مقدس قم  
0.00